Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 02 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2021 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1  5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2022.  

 

Το έκτακτο της συνεδρίασης δικαιολογείται σύμφωνα με το από 01-08-2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής: <<ΘΕΜΑ: ’Έγκριση εξέτασης θέματος  σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη:

1.Το με αρ. πρωτ. 12626/28-07-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα δήμου Αλμωπίας με το οποίο επιστράφηκε στο τμήμα Περιβάλλοντος ο φάκελος με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων απορ/των από το Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και μεταφορά μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ»  για τροποποίηση  της τεχνικής μελέτης

2.Το γεγονός ότι ο δήμος Αλμωπίας εφεξής θα παραδίδει τα συλλεγόμενα φορτία ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωνίας  αντί του ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας

3.Τους λόγους δημόσιας υγείας που  κάνουν αναγκαία την  άμεση χωρίς καθυστέρηση απομάκρυνση των ανακυκλώσιμων υλικών από τα σημεία συλλογής τους στο Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης 

  1. Την ανάγκη για αναμόρφωση του ΚΑΕ με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων απορ/των από το Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και μεταφορά μη ανακυκλωσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ» σε νέο ΚΑΕ με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών δήμου Αλμωπίας σε Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)» ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το κατεπείγον του θέματος που αφορά στην αναμόρφωση του ΚΑΕ με τίτλο  «Μεταφορά ανακυκλώσιμων απορ/των από το Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και μεταφορά μη ανακυκλωσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ» και την εξέτασή του σε έκτακτη συνεδρίαση.>>

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ