Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 30-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1  Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου.  
2  Επανακαθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  
3   Διαβίβαση της Δήλωσης Επιμήκυνσης κατά έξι (6) μήνες του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ» του αναδόχου «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», σε εφαρμογή της παραγράφου 1.α. του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’109/06-06-2022).  
4 Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων στην Πόλη της Αριδαίας», στα πλαίσια της ένταξης της στη δράση «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»-ID 16873 που είναι ενταγμένη στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση  
5 Διαβίβαση πρακτικών διενέργειας /αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προβολέων για το Δημοτικό Στάδιο Αλμωπίας», συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια προβολέων για τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού του Δημοτικού Ανοικτού Σταδίου (Δ.Α.Σ.) Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  
6  Διαβίβαση πρακτικών διενέργειας / αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προβολέων για το Δημοτικό Στάδιο Αλμωπίας», συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 2 : «Υλικά συντήρησης  και  επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Φωτ. Σώματα κτλ) ΔΕ Αριδαίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα   από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  
7  Διαβίβαση πρακτικών διενέργειας / αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προβολέων για το Δημοτικό Στάδιο Αλμωπίας», συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 3 : «Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Εξαπλατάνου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  
8  Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Αλμωπίας από το Υπουργείο Εσωτερικών του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».  
9 Συμμόρφωση του δήμου Αλμωπίας με την αρ.159/31-03-2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ-Ακυρωτικό).

 

 
10 Εισηγητική έκθεση Β τριμήνου έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ