Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 16-09-2022 και ώρα 11:00 σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1   Συγκρότηση επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας».  

 

Το επείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται σύμφωνα με το από 16-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής: <<Θέμα: Έγκριση εξέτασης θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2022

 

            Έχοντας υπόψη:

  1. Την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας» (ΑΔΑΜ: 22PROC011135258) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 170946 η οποία είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
  2. Το γεγονός ότι η αρ. 34/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας (ΑΔΑ: 926ΣΩΨΩ-ΛΡΛ) με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών-γενικών υπηρεσιών & υπηρεσιών (συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για τα έτη 2022-2023 σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016.» δεν εμπίπτει σε καμία από τις ήδη συσταθείσες επιτροπές διαγωνισμού, που έγινε αντιληπτό στην πρόθεση της Υπηρεσίας να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για την επικείμενη αποσφράγιση του διαγωνισμού.

 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας» λόγω ανωτέρας βίας.>>

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ