Περάσαν πάνω από δεκατέσσερα χρόνια που μία βαθιά κρίση ξεκίνησε. Μία κρίση που επη­ρέασε με το χειρότερο τρόπο τα εισοδήματά μας, τα σχέδιά μας, τις ζωές μας και κυρίως μια κρί­ση που έμελλε να είναι η πρώτη μίας σειράς κρίσεων, που δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Σε όλα αυτά προστίθεται η τρομερή ακρίβεια που μας μαστίζει και συνεχώς γίνεται πιο οδυνηρή.

Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια μας, καλούμαστε συνεχώς να πληρώνουμε τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο ψωμί, στα είδη πρώτης ανάγκης. Ο μισθός δεν φτάνει και ο λογαριασμός για κάθε εργατική και όχι μόνο οικογένεια απλά δεν βγαίνει.

Σε όλα αυτά προστίθεται αυτή την στιγμή και η τρομακτική αύξηση στα έξοδα μετακίνησης. Όπως είναι φυσικό πολλοί έχουν στραφεί στις μετακινήσεις με τρένο που ανέκαθεν ήταν το πιο προσιτό μέσο μεταφοράς για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Έχουν απομείνει μόνο δύο δρομολόγια να εξυπηρετούν το Νομό μας και τους γύρω Νομούς

με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες που υπάρχουν.

Ζητάμε να προστεθούν περισσότερα δρομολόγια στην διαδρομή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα- Φλώρινα ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα όλοι όσοι έχουν ανάγκη να χρησιμοποιούν το τρένο.

Επίσης θα θέλαμε να ζητήσουμε την μεγαλύτερη επιδότηση των εισιτηρίων στις κοινωνικές ομάδες που το έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν έχουν άλλο τρόπο μεταφοράς ( εργαζόμενους, φοιτητές, συνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες ).

Αναμένουμε για τις άμεσες ενέργειες σας ώστε να λυθεί αυτό το ζωτικής σημασίας πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συμπολίτες μας.

 

 

  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η απάντηση

 

Η Αναφορά 2809/01.07.2022Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σαςγνωρίζουμε ότι, με βάση το άρθρο 7 του Ν. 3891/04.11.2010, η αρμοδιότητα για τηνανάπτυξη και οργάνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε ό,τι αφορά τη συχνότητα τωνδρομολογίων τις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό, τη διαχείριση του τροχαίου υλικού καιτην τιμολογιακή πολιτική ανήκει στην Σιδηροδρομική Επιχείρηση (ΣΕ), εν προκειμένω στηHellenic Train, πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.Ο Διαχειριστής Υποδομής, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ ΑΕ), λαμβάνει υπόψητου οποιοδήποτε αίτημα σιδηροδρομικής επιχείρησης και εκπονεί πλέγμα δρομολογίων γιατην εξυπηρέτηση επιβατικής ή εμπορευματικής μεταφοράς, εφόσον συντρέχουν οικατάλληλες προϋποθέσεις, συστήματος σιδηροδρομικής υποδομής, και επάρκειαςανθρώπινου δυναμικού.Προς ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση του συστήματοςσιδηροδρομικής υποδομής, το Υπουργείο μας έχει εγκαίρως προβεί στις κάτωθι ενέργειες:• Με την αριθ. 50/04.11.2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κίνησητων διαδικασιών για τις προσλήψεις έτους 2022 στο δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων και117 θέσεις στην ΟΣΕ ΑΕ.• Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4903/2022 (Α ́46) «Στελέχωση υπηρεσιών ΟΣΕΑΕ για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών» και ειδικότερα στην παράγραφο 1 αυτούαναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, δύναται, έως την31η.12.2022, να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι ειδικότητες: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών,ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών ΜηχανημάτωνΈργου, από την ΟΣΕ ΑΕ. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται από την ΟΣΕ ΑΕ, βάσει τηςσειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του άρθρου 29 του Ν. 4765/2021 (Α`6), σύμφωναμε τις διαδικασίες που προβλέπονται, ενώ η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το ΥπουργείοΥποδομών & Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης της εταιρείας και ύστερα από έγκριση τουΑνώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π).Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και, προκειμένου να χορηγηθεί η απαραίτητη από τοννόμο έγκριση της σχετικής υπό έκδοση προκήρυξης από το Α.Σ.Ε.Π, εκδόθηκαν η αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/71/9254/24.06.2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση τηςυπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/15/14391/27.07.2006 (Β’1077) απόφασης του ΥπουργούΕσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό ειδικών ορίων ηλικίαςδιορισμού προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (Β ́3326), η αριθμ.146338/13.05.2022 Απόφασή μας «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σεεφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4903/2022» (Β ́2457) και η αριθμ. 218241/08.07.2022Απόφασή μας «Τροποποίηση της αριθμ. 146338/13.05.2022 απόφασης του ΥπουργούΥποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σε εφαρμογήτου άρθρου 37 του ν. 4903/2022» (Β ́2457)», η οποία βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσηςστο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.Επί του παρόντος, κατά τη σύνταξη των νέων δρομολογίων που τέθηκαν σε εφαρμογή τη15.05.2022 λήφθηκαν υπόψη τα αιτήματα που υπέβαλε η ΣΕ. Η ΣΕ ζήτησε τη χάραξη 1ζεύγους δρομολογίων (1731, 1732), στο τμήμα Θεσσαλονίκη Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, και 2ζευγών δρομολογίων (713, 714, 715, 716), για τη σύνδεση Θεσσαλονίκης – Φλώρινας –Θεσσαλονίκης. Το ζεύγος των δρομολογίων 1731, 1732 δεν έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής.

Η ΟΣΕ ΑΕ, μόλις λάβει το σχετικό αίτημα δρομολόγησης του ζεύγους που δεν εκτελείται όσοκαι ενδεχομένως επιπλέον αμαξοστοιχιών στο τμήμα γραμμής Θεσσαλονίκη – Φλώρινα –Θεσσαλονίκη θα φροντίσει για την άμεση εξέταση – μελέτη και την εφαρμογή – εξασφάλισητων αναγκαίων συνθηκών της κυκλοφορίας τους.Σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης των επιδοτήσεων των εισιτηρίων στις κοινωνικές ομάδεςπου έχουν ανάγκη, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδιαΥπουργεία που μεριμνούν για τις ομάδες αυτές.Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε, βάσει της ενημέρωσης που ζητήσαμε και λάβαμε αρμοδίωςαπό τη Hellenic Train ότι:Η Hellenic Train ήδη παρέχει εκπτωτικές τιμές για μετακίνηση εργαζομένων, φοιτητών,συνταξιούχων και ΑΜΕΑ κ.α.Συγκεκριμένα:• Στους εργαζόμενους παρέχεται δυνατότητα έκδοσης εκπτωτικών καρτών α)απεριορίστου αριθμού ταξιδιών (με διάρκεια 6, 15 & 30 ημερών καθώς και 3, 6 & 12 μηνών)και β) ορισμένου αριθμού ταξιδιών (2, 4 & 6 με επιστροφή) διάρκειας ενός μήνα.

Σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες επιβατών, οι εκπτωτικές κάρτες απεριορίστου και ορισμένουαριθμού ταξιδιών, παρέχονται με επιπλέον έκπτωση 15%:• Στους φοιτητές ΑΕΙ παρέχεται έκπτωση 25% στην ονομαστική τιμή των εισιτηρίων,ενώ για τους φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ που ταξιδεύουν σε διαδρομή πουσυνδέει τον τόπο κατοικίας τους με την έδρα της σχολής που φοιτούν παρέχεται έκπτωση50%.• Στους συνταξιούχους και γενικότερα τους επιβάτες άνω των 65 ετών παρέχεταιέκπτωση 25% στην ονομαστική τιμή των εισιτηρίων.• Στα ΑΜΕΑ παρέχεται έκπτωση 50% στην ονομαστική τιμή των εισιτηρίων.Γενικότερα:• Στα παιδιά 4 έως 12 ετών παρέχεται έκπτωση 50% στην ονομαστική τιμή τωνεισιτηρίων, ενώ σε όσα είναι κάτω των 4 ετών παρέχεται έκπτωση 100%.• Στους μαθητές/σπουδαστές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεταιέκπτωση 50% στην ονομαστική τιμή των εισιτηρίων, ενώ• Στους επιβάτες, νέους έως 24 ετών παρέχεται έκπτωση 25% στην ονομαστική τιμή τωνεισιτηρίων.• Στα μέλη πολύτεκνων οικογενειών (από 4 τέκνα και άνω) παρέχεται έκπτωση 50% στηνονομαστική τιμή των εισιτηρίων.• Στα στελέχη ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ (μόνιμοι), πολιτικό προσωπικό, οπλίτες θητείας (χωρίςΚατάσταση Επιβίβασης) & φοιτητές στρατιωτικών σχολών παρέχεται έκπτωση 25% στηνονομαστική τιμή των εισιτηρίων.• Στις ομάδες (από 6 άτομα και άνω) παρέχεται έκπτωση 25% στην ονομαστική τιμή τωνεισιτηρίων.• Στην έκδοση από την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητά (IOS & Anroid), παρέχεταιεπιπλέον έκπτωση 10%.• Στα εισιτήρια μετ’ επιστροφής, παρέχεται έκπτωση 20%.Εσωτερική διανομή:Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & ΜεταφορώνΟ ΥπουργόςΚωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής