ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει.  
2  Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ/Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου.  
3  Εξέταση της αριθ.πρωτ.:15242/13-09-2022 εισήγησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς με θέμα οικονομική ενίσχυση πολίτη.  
4  Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση, ή μη, της αριθ.139/2022 (ΑΔΑ:92ΥΤΩΨΩ-ΞΘΔ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι Αναθέτουσας Αρχής και της αριθ.323/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας και την πρόοδο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ», μέρος του «Υποέργου 3 – Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» της πράξης wa-mbrella», κατόπιν της έκδοσης της αριθ.425/2022 Απόφασης του Τμήματος Α΄ Ακυρωτικού του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.  
5   Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Εξαπλατάνου.  
6   Διαβίβαση της Δήλωσης Επιμήκυνσης κατά έξι (6) μήνες του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» του αναδόχου «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», σε εφαρμογή της παραγράφου 1.α. του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’109/06-06-2022).  
7   Έγκριση οριακής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ».  
8   Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
9   Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
10   Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ».  
11   Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ π.δ. 99/2017».  
12   Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ – ΤΜΗΜΑ 1 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προβολέων για το Δημοτικό Στάδιο Αλμωπίας», συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 1 : Προμήθεια προβολέων για τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού του Δημοτικού Ανοικτού Σταδίου (Δ.Α.Σ.) Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής.  
13   Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ – ΤΜΗΜΑ 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προβολέων για το Δημοτικό Στάδιο Αλμωπίας», συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 2: Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Φωτ. σώματα κτλ) ΔΕ Αριδαίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
14   Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ – ΤΜΗΜΑ 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού  και προβολέων για το Δημοτικό Στάδιο Αλμωπίας», συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 3: «Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Εξαπλατάνου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
15   Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την «Προμήθεια τροφίμων (ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστείου) για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Αλμωπίας, ετών 2022-2023 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)»,με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  
16   Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την «Προμήθεια τροφίμων (άρτος) για τις ανάγκες του ΚΕ.Κ.Π.Α. του Δήμου Αλμωπίας, ετών 2022-2023 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  
17  Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας/αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής  για έγκριση και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  
18   Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας οικον. Έτους 2021.  
19  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας οικον. Έτους 2021  
20  Έγκριση της αριθ.38/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας.  
21  Έγκριση της αριθ.44/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε Αλμωπίας.  
22  Έγκριση χορήγησης παράτασης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ».  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ