Απ’ την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αλμωπίας κυκλοφόρησε το βιβλίο “Αγιογραφία, Μονογραμμή – Σβήσιμο – Χρώμα”, που περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, τον τρόπο δημιουργίας Αγιογραφίας.

Η έκδοση φέρει την υπογραφή του Μοναχού Ιλαρίωνος Ούτα.

Στις σελίδες του βιβλίου, με τίτλο “Αγιογραφία, Μονογραμμή – Σβήσιμο – Χρώμα”, οι αρχάριοι, αλλά και οι προχωρημένοι δημιουργοί ενημερώνονται, με λεπτομέρειες, για την τέχνη της Αγιογραφίας.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο πόνημα αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο και για ανθρώπους των Τεχνών.

Το βιβλίο τυπώθηκε στο εκδοτικό συγκρότημα “Βαγουρδής” (τηλ. 23810 24524, 23810 25019).

 

Τα ένδεκα (11) κεφάλαια, δε, του βιβλίου είναι τα εξής:

 • Μονογραμμή – Σβησίματα με μολύβι
 • Ετοιμασία αυγόξυδου
 • Ετοιμασία χρώματος
 • Μονογραμμή – Σβησίματα με χρώμα
 • Αντιγραφή με ριζόχαρτο – καρμπόν – μονογραμμή
 • Κομμάτι από το ρούχο του Χριστού
 • Ολοκληρωμένο ρούχο Ιησού Χριστού
 • Χρυσοκονδυλιά
 • Ολοκλήρωση προσώπου (σάρκα)
 • Ακρα ταπείνωση (Αποκαθήλωση)
 • Μαθητές αγιογραφίας

 

Το βιβλίο, που έχει την έγκριση και τις ευλογίες της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, προλογίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας π. Ιωήλ, με τα εξής λόγια:

 

“Ἡ τέχνη τῆς ἁγιογραφίας κατέχει σπουδαία θέση μέσα στὴν Ἐκκλησία. Διὰ μέσου αὐτῆς ὁμολογοῦμε θεμελιώδεις ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸν ἁγιασμὸ τῆς ὕλης καὶ τὴν δυνατότητα μεταδόσεως τῆς θείας χάριτος διὰ μέσου ὑλικῶν ἀντικειμένων. Οἱ εἰκόνες φέρνουν στοὺς πιστοὺς τὴν ἐνθύμηση τῶν εἰκονιζομένων ἁγίων, τοὺς ἑλκύουν σὲ προσευχὴ καὶ συνομιλία μαζί τους καὶ καλλιεργοῦν τὴν εὐλάβεια πρὸς αὐτούς. Κάποιες μάλιστα ἱερὲς εἰκόνες ἔχουν ἰδιαίτερη χάρη ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μυροβλύζουν, νὰ εὐωδιάζουν, νὰ ἐπιτελοῦν ἰάσεις καὶ ποικίλα θαυμαστὰ σημεῖα. Μὲ ἕνα λόγο οἱ ἱερὲς εἰκόνες συμβάλλουν τὰ μέγιστα στὴν σωτηρία καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν ψυχῶν.

Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο τὸ ἔργο τῶν ἁγιογράφων εἶναι ἱερώτατο καὶ χρειάζεται νὰ μεταδίδεται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. Ὁ τρόπος ποὺ εἰκονίζονται τὰ πρόσωπα στὶς ἁγιογραφίες εἶναι συγκεκριμένος καὶ ἔχει καθιερωθεῖ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐμπνεύσει τοὺς ποιητὲς τῶν εἰκόνων νὰ ζωγραφίζουν τὰ ἅγια πρόσωπα ἔτσι, ὥστε νὰ ἐκφράζεται πάνω τους ἡ θεία ἀλλοίωση καὶ ἡ ἕνωση τοῦ κτιστοῦ μὲ τὴν ἄκτιστη χάρη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀνάγκη κατὰ πρῶτο λόγο νὰ διδάσκεται καὶ νὰ μεταδίδεται ἡ ἱερὰ αὐτὴ τέχνη σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν μετέλθουν καὶ κατὰ δεύτερο οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ γίνουν ἱεροὶ ἁγιογράφοι ὀφείλουν νὰ ζοῦν τὴν ὀρθόδοξη πνευματικὴ ζωή, γιὰ νὰ ἀποδώσουν ὀρθὰ τὰ ἱερὰ πρόσωπα πάνω στὶς ἅγιες εἰκόνες. Ὅσο ἁγιώτερα εἶναι τὰ βιώματα τοῦ ἁγιογράφου, τόσο τελειότερη εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ εἰκονιζομένου προσώπου.

Στὸ παρὸν βιβλίο ὁ ὁσιώτατος μοναχὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου τῆς Μητροπόλεώς μας π. Ἱλαρίων ἐπιχειρεῖ νὰ μεταδώσει τὶς πολύτιμες γνώσεις του στὸ θέμα τῆς ἁγιογραφίας σὲ ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ εἰσδύσουν στὰ μυστικά της. Ὁ ἴδιος ἔχει προηγουμένως μαθητεύσει παρὰ τοὺς πόδας ἀρίστων ἁγιογράφων καὶ ἀγωνίζεται καθημερινὰ τὸν καλὸν ἀσκητικὸν ἀγῶνα μέσα στὴν Ἱερὰ Μονὴ ὅπου διαβιεῖ. Ὄντας ὁ ἴδιος πεπειραμένος καὶ δοκιμασμένος ἁγιογράφος καὶ ἔχοντας διδάξει τὴν τέχνη τῆς ἁγιογραφίας σὲ πολλοὺς μαθητὲς ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἐσχάτως ἔλαβε τὴν ὥριμη ἀπόφαση νὰ ἀποτυπώσει μέρος ἀπὸ τὶς γνώσεις του στὸ χαρτί, προκειμένου ὅσο γίνεται περισσότεροι νὰ μυηθοῦν σ’ αὐτὴ τὴν ἱερώτατη τέχνη.

Ὡς ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ὡς πνευματικὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Ἀλμωπίας χαίρομαι ἰδιαίτερα γιὰ τὴν πρωτοβουλία αὐτὴ τοῦ εὐλαβεστάτου μοναχοῦ Ἱλαρίωνος. Τοῦ εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ τοῦ ἐπιδαψιλεύει τὴν θεία Του χάρη καὶ νὰ τοῦ χαρίζει πολλὰ ἔτη, γιὰ νὰ ἱστορεῖ πάμπολλες ἱερὲς εἰκόνες καὶ νὰ μεταδίδει τὸ χάρισμα ποὺ ἔλαβε καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους, εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς πνευματικὴν ὠφέλειαν τῶν πιστῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.”

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε, με τον συγγραφέα του βιβλίου, π. Ιλαρίωνα Ούτα, στο τηλέφωνο 23840 73490, email: [email protected]