Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Έδεσσας οικον. έτους 2021 (Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεως).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον εισηγητή του θέματος για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2023 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2023 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Λήψη απόφασης για μείωση δημοτικών τελών  σε ευπαθείς ομάδες (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  1. Έγκριση ή μη προσκύρωσης δημοτικής έκτασης κοινόχρηστου χώρου, στο Ο.Τ. 250, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Οριστική μετατόπιση των δύο περιπτέρων που βρίσκονται επί της οδού 25ης Μαρτίου και στο βορειοδυτικό άκρο του Δημοτικού σταδίου «Φόρης Γεντζής» σε νέες θέσεις έναντι  των υφισταμένων (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  2. Καθορισμός του ποσού της ετήσιας χρηματοδότησης στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Πέλλας  «Όραμα». (Εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Επιλογή χώρου ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 16ης έως 19ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ