All for Joomla All for Webmasters
Αρχική Άμεσα συνελήφθησαν 5 άτομα στη Χαλκιδική για κλοπές από οικίες ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÓÅ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÐÑÏÓ ÁÐÏÖÕÃÇ ÔÏÕ ÓÕÍÙÓÔÉÓÌÏÕ

ÐËÁÔÅÉÁ ÂÁÑÍÁÂÁ ÓÔÏ ÐÁÃÊÑÁÔÉ

ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÓÅ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÐÑÏÓ ÁÐÏÖÕÃÇ ÔÏÕ ÓÕÍÙÓÔÉÓÌÏÕ

ÐËÁÔÅÉÁ ÂÁÑÍÁÂÁ ÓÔÏ ÐÁÃÊÑÁÔÉ