Υποβολή Αιτήσεων επιχορήγησης στους Δήμους και στην ΠΕ Πέλλας.

Έναρξη υποδοχής αιτήσεων στον Δήμο Αλμωπίας.

Ενημερώνουμε τους πολίτες και τον επιχειρηματικό κόσμο της ΠΕ Πέλλας που επλήγη από την θεομηνία της 23ης και 24ης Ιανουαρίου 2023, ότι μπορούν να αιτηθούν την καταβολή επιχορήγησης, σε εφαρμογή του Νόμου 4797/2021(Α’66), μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης, στην ΠΕ Πέλλας και στους Δήμους της περιοχής τους. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, περιλαμβάνονται οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις), οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 

Προϋποθέσεις της επιχορήγησης

Οι ανωτέρω κατηγορίες, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης εφόσον:

 • ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και

συνεχίζουν να λειτουργούν (με τον ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη

λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που

προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο,

 • έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στην οριοθετημένη περιοχή,

όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών,

 • έχουν υποστεί υλικές ζημίες σε στοιχεία ενεργητικού τους, ως άμεση συνέπεια της θεομηνίας.

 

Επιπλέον, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες πρέπει:

 • Να υποβάλλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Ελέγχου.

 • Να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον

Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Κατηγορίες ζημιών

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις: Στις κτιριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και αποθήκες και

βοηθητικοί χώροι, εφόσον βρίσκονται στην οριοθετημένη περιοχή και είναι δηλωμένες στο Ε9. Οι

ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες και όχι

ενοικιαστές, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα (100%) στην επιχείρηση – αγροτική

εκμετάλλευση που επλήγη και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κ.λπ.) και υπό την προϋπόθεση

ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή, όπως από την αντίστοιχη απόφαση οριοθέτησης

περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

 1. Εξοπλισμός και μέσα παραγωγής: Καλύπτονται ζημιές που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο

και με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται:

Στις περιπτώσεις ξενοδοχείων: καρέκλες, ψυγεία, κρεβάτια, κλιματισμός, ιματισμός, καυστήρες,

κλπ.

Στις περιπτώσεις εμπορικών καταστημάτων: γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταμειακές

μηχανές, κλπ.

Στις περιπτώσεις ιατρείων: ιατρικά μηχανήματα, κλπ.

Στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων: αγωγοί, ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία, λοιπός

βοηθητικός εξοπλισμός κ.λπ.

Στα μέσα παραγωγής συγκαταλέγονται επίσης και σκάφη εφόσον αποτελούν παραγωγικό μέσο

για τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ενδεικτικά στις περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών, ως εξοπλισμός νοούνται τα

τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, πομώνες, κλπ., ενώ ως μέσα

παραγωγής θεωρούνται και το έγγειο κεφάλαιο, εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες και όχι

ενοικιαστές, τα δέντρα πολυετούς καλλιέργειας, κλπ.

 1. Πρώτες ύλες, εμπορεύματα και αποθηκευμένα προϊόντα: Για παράδειγμα, στις αγροτικές

εκμεταλλεύσεις ως πρώτες ύλες νοούνται και τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, κλπ., ενώ στα

εμπορεύματα περιλαμβάνονται και τα αποθέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, που έχουν

καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται εντός της οριοθετημένης

περιοχής.

 1. Αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης: Πρόκειται για φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και

ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης που έχουν καταγραφεί ως

κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονταν εντός της οριοθετημένης περιοχής. Στις

περιπτώσεις ιδιοκτητών ταξί περιλαμβάνονται και τα οχήματα τους, δηλαδή τα επιβατηγά

δημόσιας χρήσης (ταξί).

 

Διαδικασία

Οι αιτήσεις των δικαιούχων κατατίθενται για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στους Δήμους (Δημαρχεία) ή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Διοικητήριο, Έδεσσα), Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, γραφείο 323, 3ος όροφος. Υπεύθυνοι παραλαβής των αιτήσεων είναι οι κκ. Καφετζής Κωνσταντίνος και Αδραμιτιανός Βασίλης, με τηλέφωνα επικοινωνίας 23813-51256 και 23813-51202 αντίστοιχα.

 

Η διαδικασία υποδοχής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τον Δήμο Αλμωπίας και σύντομα θα υπάρξει νέα ενημέρωση και για τους υπόλοιπους Δήμους.

Για την υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Αλμωπίας:

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Υπόψη Γενικού Γραμματέα κ. Γιώργου Τσιμτσιρίδη

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23843-50202 και 6975855578

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους την προεκτυπωμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, (διατίθεται από τους Δήμους και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Πέλλας), καθώς και:

 1. Σύντομο ιστορικό του Συμβάντος,
 2. Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.λπ.),
 3. Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 4. Φορολογικές Δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας),
 5. Απογραφή προηγούμενου
 6. έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο),
 7. Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά,
 8. Φωτογραφίες,
 9. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές),
 10. Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις,
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας,
 12. ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης,
 13. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών το συντομότερο δυνατό.

 

Υπόδειγμα Αίτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

 

Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, για τη θεομηνία που έπληξε την ΔΕ/ΤΚ …………………………………………… του Δήμου………………………………………..….. της ΠΕ …………………………….

 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 

Επωνυμία επιχείρησης : ……………………………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση δραστηριότητας επιχείρησης : ……………………………………………………………………………………..

Δήμος: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Δημοτική/Τοπική κοινότητα: …………………………………………………………………………………………………

Νόμιμος εκπρόσωπος : ……………………………………………………………………………………………………….

Αντικείμενο δραστηριότητας : ……………………………………………………………………………………………….

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Σταθερό τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………………………………………

Κινητό τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού: ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση μου βρίσκεται στην περιοχή του

Δήμου ………..……………………………………….(περιοχή)………………………………………………που επλήγη από ………………………………………………………………………………………………………………………..

την (ημερομηνία)…………………………………………….. και υπέστη τις παρακάτω ζημιές, που

τεκμηριώνω με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΑ
Κτηριακά (Ιδιόκτητα κατά πλήρη κυριότητα)    
 

Εξοπλισμός

 

   
 

Πρώτες ύλες

 

   
 

Εμπορεύματα

 

   
Μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου    
Αποθηκευμένα

Προϊόντα

 

   
 

Φορτηγά Αυτοκίνητα

(δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης), Αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης

   
 

Συνολική ζημία

 

   

 

Επίσης δηλώνω ότι επιθυμώ η Επιτροπή Κρατικής Αρωγής να διενεργήσει αυτοψία την επιχείρησή μου με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ανωτέρω ζημιών και συνυποβάλω τα εξής δικαιολογητικά ή θα τα υποβάλλω σε διάστημα ενός μήνα στην επιτροπή κρατικής αρωγής:

□ Σύντομο ιστορικό του συμβάντος

□ Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, κτλ).

□ Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

□ Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης (προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας)

□ Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο)

□ Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά

□ Φωτογραφίες

□ Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους Προμηθευτές)

□ Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις.

□ Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας.

□ ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης

□ Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας ( σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης)

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                              

 

 

                                                                                                                     ΕΔΕΣΣΑ…………………….

                                                                                                                 Ο αιτών / ουσα και Δηλών/ουσα

                                                                                                             (σφραγίδα επιχείρησης – υπογραφή)