Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1   Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.  
2  Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021».  
3  Αποδοχή δωρεάς ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου με σύστημα πλύσης κάδων, από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Αλμωπίας.  
4  Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ καθώς και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της προμήθειας, καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεων αυτού, και συμπλήρωση του τεύχους Διακήρυξης βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 43/2022 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.  
5  Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ΠΡΑΞΗ “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας) έτους 2022 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.  
6  Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας), έτους 2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
7  Έγκριση της παράτασης προσφορών οικονομικών φορέων για τον α/α ΕΣΗΔΗΣ 92838 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ