Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  2. Προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα και άλλες διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  3. Γνωμοδότηση για τις τιμές ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να κατατεθούν εγκαίρως προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο ανωτέρω σχέδιο νόμου, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης η οποία λήγει στις 2.2.2023 και να ληφθεί υπόψη η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις τιμές ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου Έδεσσας από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έληξε η προθεσμία 20.1.2023 και συζητείται η χορήγηση παράτασης.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ