Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Έδεσσας οικον. έτους 2021 (Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεως).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον εισηγητή του θέματος για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Οριστική μετατόπιση των δύο περιπτέρων, που βρίσκονται επί της οδού 25ης Μαρτίου και στο βορειοδυτικό άκρο του Δημοτικού Σταδίου, «Φόρης Γεντζής», σε νέες θέσεις έναντι των υφισταμένων(Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 2. Εφαρμογή κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης επί της οδού Κύπρου 25 και επί της οδού Εθνικής Αντίστασης (7ο Νηπιαγωγείο) στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 3. Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στην οδό Αϊδινίου στην Έδεσσα» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 4. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 5. Τροποποίηση της αριθ. 74/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 147/2008 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης»   (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 6. Έγκριση 3ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ Φάση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 8. Έγκριση παράταση της προθεσμίας περαίωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση “Πασά -Τσαϊρ” σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 9. Έγκριση παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 1. Έγκριση 2ης Παράτασης του οριστικού χρόνου υποβολής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. Έγκριση 3ης Παράτασης του οριστικού χρόνου υποβολής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 3. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 4. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή προθάλαμου και ανακαίνιση υφιστάμενων WC στο Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης» (Αρ. Μελ. 14/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 5. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση αποδυτηρίων και επισκευή περίφραξης γηπέδου Άρνισσας» (Αρ. Μελ. 18/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 6. Εξέταση της 4ης κατά σειρά αίτησης του αναδόχου του έργου «Ενοποίηση Τουριστικού με Εμπορικό Κέντρο Έδεσσας» για έναρξη κατεδάφισης του υπάρχοντος κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο του παλαιού γηπέδου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 7. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 3. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Άγρα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 4. Διοικητική αποβολή από την αριθμ. 214 δημοτική έκταση που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση της αριθμ. 81/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)
 2. Έγκριση της αριθμ. 7/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)
 3. Έγκριση της αριθμ. 73/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).
 4. Έγκριση της αριθμ. 5/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, συνοπτικού Ισολογισμού και προσαρτήματος,  χρήσεως  2020,  του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας μετά από έλεγχο ορκωτού ελεγκτή -λογιστή» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).
 5. Αναπροσαρμογή τιμών της υπ’ αριθμ. 830/26-01-2022 σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή γευμάτων σε άπορους κατοίκους της Έδεσσας» (κωδ. ΟΠΣ 5037986) (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 6. Απαλλαγή των εξόδων που αφορούν την αποκατάσταση του Δημοτικού αρδευτικού δικτύου (εργασίες & υλικά) από τη χρέωση άρδευσης έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 7. Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
 8. Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικ. έτος 2023 στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 9. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 10. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 20ης έως 23ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου εντός τον παλαιών σφαγείων στον Π.Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 12. Παραχώρηση κατά χρήση στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ακινήτου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Άρνισσας της Δ.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 13. Κατάρτιση σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ετών 2024-2027 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ