Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07- 2022), δια περιφοράς ηλεκτρονικά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 3ης/30-1-2023, 4ης/17-2-2023, 5ης/20-2-2023 και 6ης/28-2- 2023 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για την απόσυρση και εκποίηση ενός οχήματος και τριών φορτηγών ιδιοκτησίας της Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 10ης τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Πέλλας σχολικού έτους 2022-2023, που εκτελούνται με την αριθμ. 1056/2022 (ΑΔΑΜ: 23AWRD012004650, ΑΔΑ: 661Λ7ΛΛ-ΞΧΝ) απόφαση ανάθεσης ΟΕ κατόπιν διενέργειας της 7ης πρόσκλησης (αρ.πρ. ΠΚΜ 389348 (2260) /02-06-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010679797 2022-06-02– Α/Α/ ΕΣΗΔΗΣ 162373) υποβολής προσφορών στα πλαίσια εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών – Δ.Σ.Α. (αρ.πρ. ΠΚΜ 294327 (2020)/22-06-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006904011 2020-06-22, ΑΔΑ: 6Κ937ΛΛ-ΞΕ4 διακήρυξη) Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών σχολικού έτους 2021-2022 μέχρι 30-6-2023 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 του Ν.4972/2022 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με 2 το άρθρο 64 του Ν.5027/2023 (Α΄ 48).

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του δρομολογίου 13 της 7ης Ομάδας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2022-2023 που αφορά την αριθμ. 415163(3033)/09-06-2022 4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC010717442) στα πλαίσια της αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών