Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η έκδοση της 2ης Τροποποίησης απόφασης ένταξης και  παράτασης της ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων στη Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην ΠΚΜ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτεται η αριθ. 400757(2462)/12-06-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας.