All for Joomla All for Webmasters
Αρχική Θεοδώρα Τζάκρη – Ερώτηση στη Βουλή για την ακαρπία της καλλιέργειας της Ροδιάς στην Πέλλα ÔÆÁÊÑÇ ÈÅÏÄÙÑÁ ÓÕÑÉÆÁ ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÓÔÁÓÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÐÑÏÓ ÄÉÅÍÅÑÃÅÉÁ ÐÑÏÊÁÔÁÑÊÔÉÊÇÓ ÅÎÅÔÁÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÄÉÅÑÅÕÍÇÓÇ ÁÄÉÊÇÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÔÕ×ÏÍ Å×ÏÕÍ ÔÅËÅÓÔÅÉ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÑÙÇÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ Í. ÐÁÐÐÁ(ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISSI)

ÔÆÁÊÑÇ ÈÅÏÄÙÑÁ ÓÕÑÉÆÁ ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÓÔÁÓÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÐÑÏÓ ÄÉÅÍÅÑÃÅÉÁ ÐÑÏÊÁÔÁÑÊÔÉÊÇÓ ÅÎÅÔÁÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÄÉÅÑÅÕÍÇÓÇ ÁÄÉÊÇÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÔÕ×ÏÍ Å×ÏÕÍ ÔÅËÅÓÔÅÉ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÑÙÇÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ Í. ÐÁÐÐÁ(ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISSI)