Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών

Ανώτατα όρια χρεώσεων, με στόχο την πρόληψη της κατάχρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση πίστωσης άνευ αιτιολόγησης εντός 14 ημερών


Το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε την τελική του ψηφοφορία σχετικά με μέτρα που θα προστατεύουν τους δανειολήπτες από χρέη πιστωτικών καρτών, υπεραναλήψεις και ακατάλληλα δάνεια.

Η νέα οδηγία για την καταναλωτική πίστη (CCD), η οποία συμφωνήθηκε ήδη σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2022, αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία των πιστωτικών αγορών, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δανειοληπτών. Η νομοθεσία που θα καλύπτει συμβάσεις πίστωσης ύψους έως 100.000 ευρώ, εγκρίθηκε με 608 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 15 αποχές.

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

Τα κράτη μέλη θα απαιτούν από τον πιστωτικό φορέα, πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης, να προβαίνει σε ενδελεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή και να αποτρέπει τις ανεύθυνες πρακτικές δανεισμού και την υπερχρέωση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαληθεύει την ικανότητα του καταναλωτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλισε ρήτρες προστασίας για πολίτες που έχουν περάσει καρκίνο και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για πίστωση για την οποία απαιτείται ασφάλιση, σύμφωνα με την οποία έχουν το «δικαίωμα στη λήθη» μετά από σχετική χρονική περίοδο, ώστε η προηγούμενη ασθένειά τους να μην επηρεάζει το κόστος ασφάλισής τους.

Προστασία των καταναλωτών

Οι μη τραπεζικοί πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες πιστώσεων (εκτός από τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) θα υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης, και στη συνέχεια θα καταγράφονται και θα εποπτεύονται από ανεξάρτητες εθνικές αρχές.

Η διαφήμιση πιστωτικών προϊόντων θα πρέπει πάντα να περιέχει σαφή και εμφανή προειδοποίηση ότι ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα. Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν επίσης να συμπεριλάβουν μέτρα, όπως ανώτατα όρια στις χρεώσεις, για την πρόληψη των καταχρήσεων και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να χρεώνονται υπερβολικά επιτόκια ή χρεώσεις για δάνεια ή το συνολικό κόστος της πίστωσης.

Δεδομένου ότι οι διευκολύνσεις υπερανάληψης και οι πιστώσεις είναι όλο και πιο κοινές και δαπανηρές μορφές πίστωσης, τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά προϊόντα θα ρυθμιστούν ώστε να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών και να αποφευχθεί η υπερχρέωση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και πρόωρης εξόφλησης

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από σύμβαση πίστωσης χωρίς λόγο εντός 14 ημερών. Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και μείωσης του συνολικού κόστους της πίστωσης τους. Οι προσυμβατικές πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τον τρόπο υπολογισμού αυτής της αποπληρωμής.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Kateřina Konečná (Αριστερά, Τσεχία) δήλωσε: «Η νέα οδηγία για την καταναλωτική πίστη παρέχει σημαντική προστασία σε όσους λαμβάνουν δάνεια. Ως μεγαλύτερη επιτυχία μας θεωρούμε ότι οι επιζώντες καρκίνου θα έχουν το δικαίωμα στη λήθη στο πλαίσιο των νέων κανόνων – όσοι ανακάμπτουν από καρκίνο και υποβάλλουν αίτηση για δάνειο για το οποίο απαιτείται ασφάλιση δεν θα υφίστανται διάκριση. Βεβαιωθήκαμε επίσης ότι οι διαφημιζόμενοι θα προειδοποιούν σαφώς τους καταναλωτές ότι ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα και ότι θα πρέπει να απαγορευθούν οι πιο επιβλαβείς μορφές διαφήμισης.»

Επόμενα βήματα

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις και 3 έτη για την εφαρμογή τους.