Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι στις 06-09-2023 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 542136(3365)/07-08-2023 (ΑΔΑ:9ΤΤΑ7ΛΛ-Π9Θ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την προσθήκη δύο δικαιούχων με Γ3ΝΓ-15635 και Γ3ΝΓ-02252) της «3ης Επικαιροποίησης των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022», Δημοσιοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 4704/11.11.2021 3ης Πρόσκλησης και ειδικότερα η παραπάνω Δημοσιοποίηση περιλαμβάνει:

  1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 2720 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 98.957.500,00 €.
  2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 39 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 1.402.500,00 €.
  3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 265 αιτήσεις.

Περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας στα τηλέφωνα:

  • για την περιοχή Έδεσσας 2381351217 και 2381351382

για την περιοχή Γιαννιτσών 2381352318 και 2381352304.