Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας, του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προμήθεια με τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση με Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας για την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων καδών σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος στην Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού 769.999,93 € (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
4. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
5. Έγκριση της αριθμ. 61/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).
6. Υποβολή ή μη αιτήματος στην Υπουργό Εσωτερικών περί μη κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).
7. Υποβολή ή μη αιτήματος στην Υπουργό Εσωτερικών περί μη κατάργησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Τροποποίηση της αριθμ. 244/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκμετάλλευση συστάδων Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Παναγίτσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9. Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
10. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
11. Έγκρισης της 5ης Τροποποίησης της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου με τίτλο «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘’Χουνκιάρ Τζαμί’’ στην Έδεσσα» (Β’ Φάση) (ΥΠΟ2) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ