Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1   3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 Δήμου Αλμωπίας.  
2  Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α’ & Β΄ βαθμού. (αριθ.πρωτ.:6175/02-04-2024 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
3  Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α’ & Β΄ βαθμού. (αριθ.πρωτ.:7112/12-04-2024 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
4  Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  
5  Λήψη απόφασης για έγκριση αποφάσεων δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.  
6  Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής Δήμου Αλμωπίας με την αριθ. 512/2024 απόφαση του 5ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).  
7   Αποδοχή ποσού 101.505,00 ευρώ από την κατανομή των  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2024,  για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2024.  
8   Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επεκτάσεις – βελτιώσεις του δικτύου άρδευσης στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας”.  
9   Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας”.  
10  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας, που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν από την κοινότητα Σαρακηνών”.  
11  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή και επισκευή πάρκων και πλατειών του Δήμου Αλμωπίας”.  
12  Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΚΠΑ».  
13  Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ».  
14  Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
15  Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Τοπικές Κοινότητες Λουτρακίου και Αριδαίας).  
16   Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει  
17 Τροποποίηση της 40/2024 ( ΑΔΑ : Ψ3Ψ8ΩΨΩ-6ΙΑ) Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Αλμωπίας.  
18 Έγκριση  Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών βελτίωσης υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αλμωπίας (επέκταση δικτύου)  
19 Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου έτους 2024 προς την δημοτική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.  
20 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση αναφορικά με χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε υπεύθυνες γραφείου δημοτικών παιδικών σταθμών.  
21 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.  
22 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα  
23 Ψήφιση νέου Κανονισμού Άρδευσης – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
24

Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού οικ. έτους 2023 του πρώην ΚΕ.Κ.Π.-Α  ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 
25 Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού οικ. έτους 2023 του πρώην Δ.Η.Κ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ