Σας καλούμε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και τη διάταξη του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023, να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Πλατείας Αιγών 1 Έδεσσα, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:30 μ.μ..

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και o πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν έως ένα (1) θέμα προς συζήτηση ο καθένας, έως και την 25η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. (καταληκτική προθεσμία υποβολής θεμάτων), εφόσον κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εφόσον υποβληθούν από του δημοτικούς συμβούλους συνολικά περισσότερα από δέκα (10) θέματα, από του προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού συνολικά περισσότερα από δύο (2) θέματα (πλέον των ανωτέρω 10 θεμάτων), τότε θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης, από την οποία κλήρωση θα προκύψουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν και στην περίπτωση αυτή, στην ημερήσια διάταξη, από τα θέματα της κλήρωσης, εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας. Ενώ, στην περίπτωση που υποβληθούν από τους δημοτικούς συμβούλους συνολικά λιγότερα από δέκα (10) θέματα, εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται όλα τα θέματα, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου  θέματος καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ενώ οι ισχύουσες διατάξεις περί απαρτίας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα εφαρμοστούν.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ