Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

αριδΈχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 2323/95 [ΦΕΚ 145 Α/1995] <<Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις>> όπως ισχύει έως σήμερα.

2) Την υπ’ αριθμ. 263/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας  <<Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας>>.

3) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

4) Το γεγονός ότι η αργία της Σύναξης της Θεοτόκου (δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων) συμπίπτει  με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας.  

5) Τις ανάγκες της αγοράς.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αριδαίας της Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου 2013, λόγω της αργίας της Σύναξης της Θεοτόκου  (δεύτερη μέρα Χριστουγέννων) να διενεργηθεί την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας

3. Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

                                                                                         ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ