ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημ. Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου στις 02 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

dhmarxeio_almopias_1

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο :

Ορισμός μέλους Δ.Σ. για σύσταση επιτροπής ελέγχου του τέλους επί των ακαθαρίστων και επί της διαμονής παρεπιδημούντων

2ο :

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2015.

3ο :

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας.

4ο :

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.ΚΕ.Α.)

(αρίθμ. 156/2014 Α.Δ.Σ.)

5ο :

Αντικατάσταση μέλους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (αρίθμ. 204/2014 Α.Δ.Σ.)

6ο :

Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Γνωμοδότησης για την χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλμωπίας (αρίθμ. 205/2014 Α.Δ.Σ.)

7ο :

Ορισμός μελών Δ.Σ. και αναπληρωτών για την οριστική παραλαβή έργων του Δήμου Αλμωπίας

8ο :

Ορισμός μελών Δ.Σ. και αναπληρωτών για την προσωρινή παραλαβή έργων του Δήμου Αλμωπίας

9ο :

9η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού

10ο :

Διαγραφή λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

11ο :

Τροποποίηση της αρίθμ. 219α/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Επιβολής ενιαίου συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, υπέρ Δήμου Αλμωπίας».

12ο :

Πρόταση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

13ο :

Λήψη απόφασης σε εφαρμογή του Ν.4264/2014 σχετικά με την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας.

14ο :

Έγκριση της αρίθμ. 11/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας με θέμα : 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015 της ΔΗΚΕΑ

15ο :

Ορισμός ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα-εφαρμογή ΚΥΑ/Δ6/Β/14826/2008

16ο :

Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Εξαπλατάνου»

17ο :

Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Αριδαίας»

18ο :

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πράξης «Απασχόληση και Κοινωνική οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν.Πέλλας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

19ο :

Τροποποίηση της αρίθμ. 99/2014 (Ο.Ε.Υ Δήμου Αλμωπίας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ