Εικόνα 010
Με τα παρακάτω εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 15/4/2016 κι ώρα 14:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:
1. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020 με τίτλο «Common plant protection strategies for sustainable management of water and soil» «Κοινές Στρατηγικές Προστασίας Φυτών για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και του εδάφους» .
2. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020 με τίτλο «Development of the niche alternative tourism in the cross border area» «Ανάπτυξη του θεματικού, εναλλακτικού τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή».
3. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020 με τίτλο «Local energy strategies for employment –LESE» «Τοπικές ενεργειακές Στρατηγικές για την Απασχόληση» .
4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016.
5. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
6. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σκύδρας.
7. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση «LET’S DO IT», ψήφιση πίστωσης.
8. Αντικατάσταση μέλους στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σκύδρας.
9. Δωρεάν παραχώρηση ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης για διεξαγωγή σχολικών αγώνων.