Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας σας ενημερώνουν ότι : η διαδικασία διανομής των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ ξεκινά στις 15/9/2017.

Για την παραλαβή των δελτίων κάθε ενδιαφερόμενος προσκομίζει:
• Την Αίτηση Συμμετοχής και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)
ή
• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. Ο.Γ.Α. όπως: Βιβλιάρια υγείας ή Απόκομμα Καταβολής Εισφορών ή Πληρωμής Σύνταξης και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)
• Εξουσιοδότηση όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο (θεωρημένη με το γνήσιο της Υπογραφής)

Ο Προϊστάμενος ΚΕΠ
α/α

Γιόντης Αντώνιος