Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Έδεσσας ανακοινώνεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, στο πλαίσιο του νόμου υπ’ αριθμ. 4483/2017, γνωστού και ως πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ.

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση, με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, όπως ορίζει ο νόμος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Έδεσσας (18ης Οκτωβρίου 18, Έδεσσα) για τη ρύθμιση, καθημερινά από τις 7:30 μέχρι 14:00 και για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2381025555.