«Δημοσιοποίηση της 4ης Τροποποίησης της αρ. 315045(1274)/27-7-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει την αρ.350923(1402)/13-7-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΩ7ΛΛ-ΥΔΠ) 4η Τροποποίηση της αρ. 315045(1274)/27-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ) Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016» όπως διαμορφώθηκε μετά την αύξηση του χρηματοδοτικού σχεδίου του ΠΑΑ.
Επισυνάπτονται:
• Η 4η Τροποποίηση της αρ. 315045(1274)/27-7-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016» (ΑΔΑ: Ψ3ΝΩ7ΛΛ-ΥΔΠ)
• Η 4η Επικαιροποίηση των αποφάσεων ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΗΟ7ΛΛ-26Τ)
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α/α

ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ