ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : …/2019

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. …./7.3.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα .. από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου Διονύσιος
2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος
4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος
5 Βερικούκης Χρήστος 19 Ρυσάφης Αντώνιος
6 Γιώγας Δημήτριος 20 Σαμλίδης Μιχαήλ
7 Δασκάλου Χρήστος 21 Σόντρας Ιωάννης
8 Δημητριάδης Βασίλειος 22 Ταμβίσκου Ευτυχία
9 Δίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης Δημήτριος
10 Ζδρου Αικατερίνη 24 Τσιβόγλου Χρήστος
11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ
12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
13 Κούκος Γεώργιος 27 Χατζόγλου Ιωάννης
14 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 6
2 7
3 8
4 9
5
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Βερικούκης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων:
α. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
β. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας
γ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά 3ο, 1ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 2ο.