Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, αντίστοιχα, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ