Ο σύλλογός μας σας ενημερώνει ότι κατόπιν της εκλογικής διαδικασίας που διεξήχθη
Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στην Έδεσσα ε για το Δ.Σ. το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου
μας καθώς και οι εκπροόσωποί μας στην ΠΟΝ και στην Έ.Σ.Αμε.Α. είναι οι εξής:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΈΔΡΟΣ: ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ ΤΟΥ ΓΈΩΡΓΙΟΥ
ΓΈΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΈΛΈΝΗ ΤΟΥ ΈΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΟΨΗ ΑΙΚΑΤΈΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΈΛΟΣ: ΛΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΈΛΈΓΚΤΙΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΟΛΛΑ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΘΈΔΩΡΟΥ
ΣΑΚΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΩΣ ΈΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΝ
ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ ΤΟΥ ΓΈΩΡΓΙΟΥ
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΈΛΈΝΗ ΤΟΥ ΈΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΈΟΔΩΡΟΥ
ΝΈΟΦΥΤΙΔΟΥ ΈΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΨΗ ΑΙΚΑΤΈΡΙΝΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΩΣ ΈΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Έ.Σ.Α.με.Α.
ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ ΤΟΥ ΓΈΩΡΓΙΟΥ
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΈΛΈΝΗ ΤΟΥ ΈΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΈΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ Η ΓΈΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΈΛΈΝΗ