Στα πλαίσια λειτουργίας του γραφείου BIC στον δήμο Έδεσσας, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της και για την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός των αιτήσεων χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50.000,00€ έως 400.00,00€ ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στη Δράση υποβάλλονται από τις 27/6/2018 και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά προτεραιότητα .

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω Δράση, για νέες Δράσεις αλλά και για Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο BIC του Δήμου Έδεσσας.