Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση μίας προστατευτικής μπάρας «Π» επί του πεζοδρομίου, στην οδό Π. Μελά αρ. 9 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
3. Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό τμήματος παλαιού τριτεύοντος Εθνικού Δικτύου Ε.Ο.2 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΔΕΥΑ Έδεσσας για την υλοποίηση της μελετητικής εργασίας με τίτλο «Συμπληρώσεις/έλεγχος-υποστηρικτικές εργασίες μελέτης φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρα» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Έδεσσας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
7. Τροποποίηση της υπ άριθ. 64/1991 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός των χώρων πεζοδρομίων των οποίων θα επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης τους» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
8. Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνης στον φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών Βόρα, Παίκου Βέρμιου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης μέσω δημοπρασίας για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων στην Κοινότητα Παναγίτσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης μέσω δημοπρασίας για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων στην Κοινότητα Άρνισσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Κιουπρί» της Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Φλαμουριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Μίσθωση χώρου στην πόλη της Έδεσσας για εγκατάσταση Λούνα Παρκ μέσω δημοπρασίας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. Κατ’ εξαίρεση προσωρινή παραχώρηση χώρου ταφής στο κοιμητήριο της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
19. Παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών σε συλλόγους για την περίοδο 2019-2020 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Έδεσσας στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες(Εισηγητής: Δήμαρχος).
21. Τροποποίηση συστατικής πράξης και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας(Εισηγητής: Δήμαρχος).
22. Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Έδεσσας(Εισηγητής: Δήμαρχος).
23. Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
24. Τροποποίηση της συστατικής πράξης και ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
25. Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ