Στα πλαίσια λειτουργίας του γραφείου BIC στον δήμο Έδεσσας, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, οι οποίες θα ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
  • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός των αιτήσεων χρηματοδότησης κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€, ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται  με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Κάθε δικαιούχος του οποίου το επενδυτικό του σχέδιο θα εγκριθεί, θα έχει στη διάθεση του είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του επενδυτικού του σχεδίου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στη Δράση υποβάλλονται από τις 06/02/2019 και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω Δράση, για νέες Δράσεις αλλά και για Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο BIC του Δήμου Έδεσσας.