Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 κι ώρα 19:00΄, με τα εξής δέκα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Σκύδρας (ορισμός).
2. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών (ορισμός).
3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (ορισμός).
4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων με προϋπολογισμό άνω των 5.869,41 ευρώ (μετά από κλήρωση).
5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων με προϋπολογισμό έως 5.869,41 ευρώ (μετά από κλήρωση).
6. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (μετά από κλήρωση).
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (μετά από κλήρωση).
8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις.
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ».
10. Ανάκληση της αριθ. 345/2019 Α.Δ.Σ. του προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ .
11. Τοποθέτηση ιστών ΦΟΠ και παραλλαγές δικτύων.
12. Πρόσληψη δύο ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ και τριών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ δίμηνης σύμβασης (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007) για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.
13. Πρόσληψη ενός ΥΕ Καθαριστριών – Καθαριστών σχολικών μονάδων με δίμηνη σύμβαση (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λιποχωρίου.