1) Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.). που εκδίδονται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) .

2) Αναβολή της διεξαγωγής των θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ – περιόδου Μαρτίου 2020.

3) Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης µέτρων λόγω της εµφάνισης του COVID-19

4) Αναβάλλεται, έως και την 30ή Απριλίου 2020 η διενέργειαόλων των
▫ θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟προσόντων και οδηγών και οδηγών
▫ µαθηµάτων θεωρητικής και ̟πρακτικής εκ̟παίδευσης οδηγών
▫ θεωρητικών και ̟πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Πιστο̟ποιητικού Ε̟παγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
▫ µαθηµάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και ̟ου διεξάγονται σε Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.

Τζακος Αντωνης
Γραμματέας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδος