Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, στις 11.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του κόμβου Κ5, του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης»

Προϋπολογισμός: 15.400.000,00 €

Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ».

Εισηγητής:

Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο:

Έγκριση δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» των υποέργων:

1.«Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Δυτικού Τομέα για τα έτη 2020 – 2022» και

2.«Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020 – 2022»

Κωδικός έργου 2017ΕΠ50800003 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ 2020

Εισηγητής:

Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο:

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 (ανοικτή διαδικασία) του Ν. 4412/2016 της μελέτης «Μελέτη κατασκευής Νέας Γέφυρας ποταμού Λουδία» προϋπολογισμού 600.000,00 € (με ΦΠΑ) ΣΑΜΠ 908 2019ΜΠ90800011

Εισηγητής:

Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:

Τρόπος Επιλογής Αναδόχων Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Εισηγητής:

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Θέμα 5ο:

Έγκριση Παράτασης – Τροποποίησης της από 30-05-2017 σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την πράξη «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»

Εισηγήτρια:

Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 6o:

Έγκριση Παράτασης – Τροποποίησης της από 06-06-2017 σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για την πράξη «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της Π.Ε. Πιερίας»

Εισηγήτρια:

Μαλλιάρα Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 7ο:

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου»

Εισηγητής:

Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Θέμα 8ο:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/28-02-2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού μελών επιτροπής του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» της ΠΕ Κιλκίς με ΑΔΑ: ΩΔΑΓ7ΛΛ-4ΙΛ.

Εισηγήτρια:

Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Θέμα 9ο:

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας, των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 31-10-2020

Εισηγήτρια:

Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Θέμα 10ο:

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Εισηγήτρια:

Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας