συγκεκριμένα από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών έγινε αντιληπτό, ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία κινητικότητα για εύρεση ακτινιδίων προς εξαγωγή από πλευράς διαφόρων εμπόρων , περίοδο κατά την οποία καμία ποικιλία ακτινιδίου δεν έχει πλησιάσει τον βαθμό ωρίμανσης 6,2 Brix.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον N.9475/136897/10-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4728/22-10-2018) : Σε κάθε περίπτωση οι ποσότητες ακτινιδίων που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων / συσκευαστηρίων ( με ευθύνη εμπόρου και παραγωγού) προκειμένου να τυποποιηθούν / συσκευαστούν , πρέπει να έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμανσης τουλάχιστον 6,2 Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστό 15%
Για την ποικιλία Hayward έναρξη συγκομιδής για όλη την χώρα ορίζεται η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους , εφόσον υπάρχει η ωρίμανση 6,2 Brix ή 15% ξηρά ουσία.


Η παράβαση των παραπάνω όρων επιφέρει βάση του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ.Α΄32) διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του αρ. 23α παρ. 2 του ίδιου νόμου που κυμαίνονται από 30.000 έως 300.000 ευρώ .
Παρακαλούμε για την προσοχή όλων .