Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει ότι με την
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ 3088/Β/24-
7-2020),

εγκρίθηκε η παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος για τη στήριξη

,

καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής

.
ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
Κριτήρια για την υποβολή αίτησης

,

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του

:
άρθρου πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια 3,
Α.

Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας

μέχρι και τις
3.
του άρθρου
Β.

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση
δικαιούχου.
Γ.
Εισοδηματικά κριτήρια

(
,
Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ετήσιο συνολικό πραγματικό φορολογητέο

)

,
αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου ή τεκμαρτό εισόδημα

όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του

νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με

,

οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών

,

μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού όπως αυτά

3,

:
προβλέπονται στο άρθρο έως τα όρια του παρακάτω πίνακα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
13.500 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή
οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ


Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις (8.000) ευρώ.
εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών η οποία παρέχεται κατ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή (15.000) ευρώ.
τους τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες, (4.500)
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων

(2.250) ευρώ,
ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα

(31.500)

μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ ανεξαρτήτως του

.
αριθμού των μελών του νοικοκυριού
Δ.
Περιουσιακά κριτήρια
1.

,

2
Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους με βάση τους ορισμούς τους άρθρου της
. 33475/1935/15.06.2018

Δ οικ13/
απόφασης Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων «

» ( ‘ 2281),
,
εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Β
όπως ισχύει ακίνητη

,

,

περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με συνολική φορολογητέα αξία με βάση τον υπολογισμό του,

(
. . . .)

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ Φ Ι Α που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη
,

(120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο

προσδιορισμού φόρου έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων

(15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως

νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες,

(180.000) ευρώ.
το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων
2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με

. i

.

1

44
. 4111/2013
την εξαίρεση της υποπερ της περιπτ β της παραγράφου του άρθρου του ν
για

πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών

,

,
αναψυχής δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς οδηγούς αυτοκινήτων δασκάλους,

,

και λοιπό προσωπικό με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών

του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με

.
οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής
Κατανομή ειδικού βοηθήματος
1. Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της

συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον

:
Δ Ε Δ Δ Η Ε Α Ε και συγκεκριμένα. . . . . . . .
2.

(6.000)

, Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες
ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής

(6.000)

(9.000) ευρώ θα
για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων
ευρώ και έως εννέα χιλιάδες

(75 %) της οφειλής για συνολικές οφειλές άνω των
,

καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(9.000)

(12.000)

εννέα χιλιάδων
ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες
ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το

(50 %) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων

(12.000)
πενήντα τοις εκατό

(30 %) της οφειλής
.
ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό
3.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την μεταβολή

3. εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις κατ αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ` 34 του άρθρου του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες
4. Ποσό προκαταβολής πέραν του ειδικού βοηθήματος δεν ζητείται από τον εκάστοτε Προμηθευτή.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας (1ο χιλ.Αριδαίας-Τσακώνων) αρμόδιοι υπάλληλοι Χατζηαβραμίδου Ε. & Βαρδάρη Π.(τηλ.επικοινωνίας 2384021300)

Προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
1. Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
2. Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Πιστοποιητικό οικ. Κατάστασης
5. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο με αναπηρία 67% και άνω.
6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ` οίκον χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

,

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό περιουσιακό στοιχείο ή σύνθεση νοικοκυριού έχει, μεταβληθεί σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ