ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  208/2013

δημος εδεΣήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, με την από 10-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σ’ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα και τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1

Φίλιππος Γκιούρος (Πρόεδρος) 15 Γιώργος Κωστίδης

2

Μιχαήλ Μπέλμπας (Αντιπρόεδρος) 16 Ιωάννης Μουράτογλου

3

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα (Γρ/τεας) 17 Ιωάννης Μπογδάνης

4

Δημήτριος Βάλτσης 18 Χρήστος Πέτκος

5

Χρήστος Βερικούκης 19 Δημήτριος Ποτίρης

6

Τραϊανός Γιόντης 20 Πέτρος Πριβαρτιτσάνης

7

Δημήτριος Γιώγας 21 Γεώργιος Ρουμελιώτης

8

Χρήστος Δασκάλου 22 Ιωάννης Σόντρας

9

Χρήστος Ζαΐφης 23 Ευτυχία Ταμβίσκου

10

Αικατερίνη Ζδρου 24 Ιωάννης Τσεπκεντζής

11

Αθανάσιος Κάρτας 25 Χρήστος Τσιβόγλου

12

Μαρία Κατσάρα – Βλάχου 26 Δημήτριος Φαρμούζης

13

Πέτρος Καραμήτσος 27 Μιχαήλ Φουνταλής

14

Ιωάννης Κίτκας

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα παρακάτω:

 

Η κυβέρνηση συνεχίζοντας το μεταρρυθμιστικό της έργο στοχοποίησε πλέον τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Αφού μετέφερε αρμοδιότητες χωρίς τους προβλεπόμενους πόρους, αφού μείωσε κατά 65% την τακτική επιχορήγηση τους, πλέον με οριζόντια αντίληψη καταργεί στο σύνολό τους υπηρεσίες που η ίδια επέβαλε χαρακτηρίζοντας τες σύγχρονα εργαλεία για την αυτοδιοίκηση των Δήμων.

 

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε ήδη για ψήφιση, καταργούνται οι θέσεις των σχολικών φυλάκων και των Δημοτικών Αστυνόμων και τίθενται όλοι σε καθεστώς 8μηνης διαθεσιμότητας.

 

Η μεθόδευση και η λογική του ξαφνικού θανάτου που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση απέναντι σε εργαζόμενους αλλά και η απαξιωτική αντίληψη της, προς το σύνολο των Δήμων της χώρας  καταργώντας  βούληση και αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνουν δεκτές.

 

Σεβόμενοι τον θεσμικό μας ρόλο, τιμώντας την βούληση των συμπολιτών μας και συναισθανόμενοι  την ευθύνη μας, για την ομαλότερη λειτουργία του τόπου μας αρνούμαστε να δεχθούμε άλλο την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

Η όποια κατανόηση και συμμετοχή μας, στην δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας, έχει προ πολλού εξαντληθεί. Η ανεργία ξεπέρασε το 50%, τα συσσίτια απόρων αποτελούν καθημερινά διογκούμενη πραγματικότητα και οι καχεκτικές προνοιακές δομές του Δήμου μας φυτοζωούν χάριν της εθελοντικής διάθεσης των συνδημοτών μας.

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και δεδομένου ότι τόσον η δημοτική αστυνομία όσον και οι σχολικοί φύλακες  συμβάλουν με τη παρουσία τους στην εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του Δήμου και στην περιστολή των δαπανών αποκατάστασης τους από βανδαλισμούς, γίνεται κατανοητό ότι κρίνεται απόλυτα αναγκαία η παρουσία των εν λόγω υπηρεσιών στη διάθεση των δημοτών.

 

Η ψήφιση των παραπάνω μέτρων δίνει την χαριστική βολή στην Ελληνική κοινωνία ενώ με τις απολύσεις προσωπικού και τις περικοπές χρηματοδοτήσεων που προωθούνται βάζουν ταφόπλακα στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Για το λόγο αυτό προτείνω το κλείσιμο όλων των υπηρεσιών του Δήμου  στις 11 και 12 Ιουλίου 2013.

 

Μέσα από αυτή την κίνησή μας εκφράζουμε την ενεργή συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων της Τ.Α. αλλά κυρίως υπερασπιζόμαστε τον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που οι Δήμοι πρόσφεραν στον δοκιμαζόμενο από την κρίση Ελληνικό λαό και την καταβαράθρωση του επιπέδου ζωής που προωθείται από αυτή την εφαρμοζόμενη πολιτική.

 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Το κλείσιμο όλων των υπηρεσιών του Δήμου στις 11 και 12 Ιουλίου 2013, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  208/2013

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Έδεσσα  10/07/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣΤΑ ΜΕΛΗ

Βάλτσης Δημήτριος, Βερικούκης Χρήστος, Γιόντης

Τραϊανός, Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος,

Ζαΐφης Χρήστος, Ζδρου Αικατερίνη,

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Καραμήτσος

Πέτρος, Κάρτας Αθανάσιος, Κατσάρα – Βλάχου

Μαρία, Κίτκας Ιωάννης,  Κωστίδης Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπέλμπας Μιχαήλ,

Μπογδάνης Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος,

Ποτίρης Δημήτριος, Πριβαρτιτσάνης Πέτρος,

Ρουμελιώτης Γεώργιος, Σόντρας Ιωάννης,

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης,

Τσιβόγλου Χρήστος, Φαρμούζης Δημήτριος,

Φουνταλής Μιχαήλ.

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

–         Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου

 

–         Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα