Το σχεδιασμό του Περιφερειακού Κόμβου Καινοτομίας (INNOVATIONHUB) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Innovage,  ξεκίνησαν  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την έναρξη της λειτουργίας του κόμβου το ερχόμενο φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη.

                     εργο innovage   Ο Περιφερειακός Κόμβος Καινοτομίας (INNOVATIONHUB) αποτελεί δομή του ευρωπαϊκού έργου Innovageπου στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων στην τρίτη ηλικία μέσα από τη διαμόρφωση των απαιτούμενων πολιτικών και συνθηκών σε περιφερειακό επίπεδο και τη διασύνδεσή τους με αντίστοιχες τοπικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των επιτευγμάτων της καινοτομίας και της γνώσης. Ο Κόμβος Καινοτομίας που σχεδιάζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  στη Θεσσαλονίκη θα προστεθεί σε άλλους 13 Περιφερειακούς Κόμβους Καινοτομίας που δημιουργούνται στις υπόλοιπες περιοχές ενδιαφέροντος του έργου. Η δράση στοχεύει στη σύνδεση των περιφερειακών αρχών με ενδιαφερομένους φορείς καθώς και με τους υπόλοιπους περιφερειακούς κόμβους, αλλά και με ευρωπαϊκούς συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) που βασίζονται στην καινοτομία.

                        Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με διακρατικούς εταίρους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου Innovage, του οποίου κύριος στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών αναφορικά με την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων μέσω ενεργειών δικτύωσης και συμβουλευτικής, σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Ο βασικός  άξονας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι η διευκόλυνση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στο να παραμένουν δραστήριοι και να συνεχίζουν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και η εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών που υποστηρίζουν τη  μεγαλύτερη αυτο-εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

                        Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει σε μία σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των άμεσων ζητημάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες υγείας και φροντίδας των ηλικιωμένων. Οι κύριες δράσεις του έργου Innovageπεριλαμβάνουν τη χαρτογράφηση και διενέργεια αναλύσεων SWOT κάθε συμμετέχουσας περιφέρειας, τη διενέργεια διαπεριφερειακών συγκρίσεων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων (study visits) και εργαστηρίων (workshops) σε θέματα Τεχνολογιών  Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την ανεξάρτητη διαβίωση, τη συλλογή  καλών συναφών πρακτικών και την ανάπτυξη οδηγού καλών πρακτικών, τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων (matchmaking), την εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων υλοποίησης, την εγκαθίδρυση περιφερειακών κόμβων καινοτομίας (ΙnnoHubs) σε κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια, τη διοργάνωση διαπεριφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων, την κατάρτιση σχεδίων μεταφοράς των εκάστοτε καλών πρακτικών εν είδει πιλοτικών δράσεων, τη διοργάνωση συμβουλευτικών επισκέψεων (mentoring visits), τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προετοιμασία προτάσεων πολιτικής για μοντέλα διακυβέρνησης της ανεξάρτητης διαβίωσης.

                        Παράλληλα,  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου Innovage  το χρονικό διάστημα  10 – 13 Ιουνίου 2013 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.  Στις δράσεις συμμετείχαν δύο μηχανικοί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) που προσκλήθηκαν από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και  εκπροσώπησαν τους ενδιαφερόμενους φορείς  (stakeholders) της Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα ενεργού γήρανσης και αξιοποίησης έξυπνων σπιτιών και άλλων τεχνολογιών για την υποστήριξη της οικολογικής ανεξάρτητης διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο, να παρουσιάσουν τις θέσεις και προτάσεις τους σχετικά με την υλοποίησή του και να αναπτύξουν επαφές και συνεργασίες με τους εταίρους του έργου αλλά και με stakeholders από τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το  Innovage.   

                         Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Innovage, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναζητήσουν στον επίσημο δικτυακό τόπο,  στο http://www.innovage-project.eu.