Την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση και την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του Θερμαϊκού εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στη συνεδρίαση του σώματος, στις 30 Ιουλίου 2013.

Πρόκειται για το έργο «Μελέτη και δράσεις για την αποκατάσταση εδαφών και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό υποβαθμισμένων περιοχών εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «IPA Ελλάδα-πΓΔΜ 2007-2013”. Στην πρόταση συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου Σκοπίων.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και την υποστήριξη αναπτυξιακού σχεδιασμού υποβαθμισμένων περιοχών εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα που αφορά στην περιοχή που εκτείνεται από το ρέμα του Δενδροποτάμου στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, μέχρι και τον κόλπο του Καλοχωρίου στο δήμο Δέλτα.

O κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού μοντέλου καταγραφής και αποκατάστασης των υποβαθμισμένων περιοχών και η δημιουργία προτύπων αειφόρου ανάπτυξης σε αστικές και περιαστικές ζώνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 770.000 ευρώ και η χρονική διάρκεια της υλοποίησής του ορίζεται στους 15 μήνες.

Σχετικά με το νέο έργο, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε:

«Η αναβάθμιση και η ανάδειξη του θαλασσίου μετώπου του Θερμαϊκού έχει αναχθεί σε στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει βασικό συντονιστικό ρόλο και θα συνεργαστεί στενά με τους άλλους εταίρους, ώστε σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιστημόνων, να οριστικοποιήσουμε τις απαιτούμενες δράσεις και να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίησή τους.

Το δυτικό τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου έχει υποστεί πολύ μεγάλη μόλυνση και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην αποκατάσταση των εδαφών, προωθώντας παράλληλα ένα σχέδιο για την αξιοποίησή της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να συμβάλουμε στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περιμένουμε από τη Διαχειριστική Αρχή του Interreg, στους οποίους και παρουσιάσαμε την πρόταση πριν την υποβάλουμε, να προχωρήσει στην έγκρισή της, έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου το ταχύτερο δυνατό ”.

θερμαικόςΟι συνολικές δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:

1. Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου καταγραφής και δυναμικής παρακολούθησης σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση χωρικών δεδομένων των υφιστάμενων χρήσεων γης, παράλληλα με τον ισχύοντα σχεδιασμό.

2. Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης χωρικών και σημειακών δεδομένων για την αποτύπωση της εδαφικής ποιότητας και της ικανότητας των εδαφών να στηρίζουν διάφορες χρήσεις, με έμφαση στη χωρική αποτύπωση των ρυπασμένων στην περιοχή εδαφών.

3. Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας των εδαφών και προτάσεις για αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών τους ώστε να φέρουν με ασφάλεια τις προτεινόμενες υποδομές. Δημιουργία προτύπων αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών.

4. Υποστήριξη του υπό μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και πιλοτική εφαρμογή στην υπό μελέτη περιοχή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής σε συνθήκες αειφορίας και της ανάδειξής της ως τμήματος του θαλασσίου μετώπου της Θεσσαλονίκης.