επαλεπασΑνακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 11-09-2013 μέχρι και τη Δευτέρα 30-09-2013 θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας (Εγνατίας 91, Έδεσσα, τηλ. 2381027875) αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00 π.μ. – 02:00 μ.μ.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την εξεταστική αυτή περίοδο θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Β (Β1-Β2) και Γ (Γ1-Γ2). Συγκεκριμένα, εισάγεται η διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, καθώς και η εξέταση του επιπέδου Γ1 για την Τουρκική γλώσσα. Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση των ανωτέρω επιπέδων θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, ως εξής κατά περίπτωση:

 1. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2)

ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.

ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.

ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.

ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

 1. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

Η εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

 1. Για τις υπόλοιπες γλώσσες και επίπεδα οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ημερομηνίες σε εξεταστικά κέντρα στην Έδεσσα, τα οποία θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση.

 2. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 14 της αίτησης και όχι την θέση 15.Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να ενημερωθούν από τη ΔΔΕ Πέλλας ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα ανάλογα με την πάθησή τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία να αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.

 • Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.

 • Ένα έντυπο παραβόλου δημοσίου, όπως προβλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α. των 80 ευρώ γιατη διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Β

β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 της Τουρκικής γλώσσας

γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/θμια, Β/θμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 • Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ:

 • Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: www.minedu.gov.gr.

 • Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται με ευθύνη τους, καθότι είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα, υποβάλει μία αίτηση και αντίστοιχο αριθμό παραβόλων. Ο υποψήφιος καταχωρείται μία φορά και του αποδίδεται ένας κωδικός.

 • Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενης γλώσσας ή/και επιπέδου δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα από το ΥΠΑΙΘ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Νοεμβρίου 2013

 

Περιφέρειες

Περιοχή

Εξεταζόμενες γλώσσες επιπέδου Β(Β1&Β2)

Εξεταζόμενες γλώσσες επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)

Εξεταζόμενο επίπεδο Γ1 Τουρκικά

Κωδικός

περιοχής

ATTIKHΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

Τουρκικά

201

Β΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

210

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

230

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΛΕΣ

317

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΛΕΣ

Τουρκικά

316

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

313

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

Τουρκικά

301

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

305

ΠΕΛΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

299

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

295

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

291

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

293

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

267

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

270

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

281

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

284

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

272

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

263

ΑΧΑΪΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

249

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

278

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

275

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

273

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

259

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

257

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΟΛΕΣ

236

ΧΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

238

ΣΑΜΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

237

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

239

ΡΟΔΟΥ

ΟΛΕΣ

244

ΚΩ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

245

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

323

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

319