πκμΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 22 Νοεμβρίου  2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1Ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.)

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 2ο: Επικύρωση Πρακτικών της  3η/31-01-2013  Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής:  Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 3ο: 14η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση πρόσληψης τριών (3)  ατόμων εδικότητας ΔΕ Χειριστών    Μηχανημάτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δυο (2) μηνών.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

 

Θέμα 7ο: Έγκριση επιστροφής παραβόλου από καταγγελία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 9ο: Ανάκληση της υπ’ άριθμ. 99/25-04-2013 απόφασης Π.Σ.Κ.Μ. και εκ νέου   Καθορισμός νέων θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στην Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 10ο: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, ήτοι δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου: Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης – Β φάση” κατά το άρθρο 9 του Ν. 3316/05.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 11ο: Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του κυρίου του έργου “ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ” και του φορέα υλοποίησης “Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”  για την υλοποίηση της πράξης   “Αποχέτευση  Πόλης  Ηράκλειας”.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 12ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 22/24-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας  που αφορά “Επιτροπές  και εκπροσώπους της Π.Ε. Σερρών που ορίζονται με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου”. Ορισμός νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ Α.Ε.Ε.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 13ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου “Εργασίες εκσυγχρονισμού βελτίωσης και ανακαίνισης των Κέντρων Υγείας Νιγρίτας και Νέας Ζίχνης Σερρών”.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 14ο: Δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη Κερκίνη.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 15ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έτους 2013 χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους.  

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

 

 

Θέμα 16ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Χαλκιδικής έτους 2013 χρηματοδοτούμενου από Ανταποδοτικά Τέλη.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 17ο: Συμβιβασμός -κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 1600/253/2013 αγωγή του Ιωάννη Φραντζή ενώπιον  του Πολ. Πρωτ. Χαλκιδικής, ορισμός Συμβολαιογράφου ενώπιον της οποίας θα γίνει ο συμβιβασμός και εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής προκειμένου να υπογράψει τον συμβιβασμό για λογαριασμό της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 18ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και  Δήμου Αριστοτέλη για συνδρομή στην επίβλεψη των μελετών (αρμοδιότητα ΔΙΠΕΧΩΣ – Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού) που εκπονούνται σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αριστοτέλη.

Εισηγητής:  Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 19ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας των περιφερειακών συμβούλων:

α) Αβραμίδης Γαβριήλ

 (21η/03-10-2013, 22η/23-10-13, 23η/30-10-13, 24/07-11-2013)

β) Βελόπουλος Κυριάκος

 (21η/03-10-2013, 22η/23-10-13, 23η/30-10-13, 24/07-11-2013)

γ) Μπατσαρά Γεωργία

(21η/03-10-2013, 22η/23-10-13, 23η/30-10-13, 24/07-11-2013)

δ) Ρακιντζή Τιμοθέα

 (21η/03-10-2013, 22η/23-10-13, 23η/30-10-13)

 

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.