μχΩς γνωστό, ο Γιώργος Καρασμάνης είχε καταθέσει ως αναφορά στη Βουλή στις 4-11-2013 υπόμνημα του Δήμου Έδεσσας σχετικά με τις ανάγκες θέρμανσης των σχολείων του και ζητούσε από τον αρμόδιο Υπουργό την άμεση επίλυση του προβλήματος με την επιχορήγηση του με το ανάλογο ποσό.  

Στην αναφορά του αυτή δόθηκε η με αριθμό 2339/29-11-2013 απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη, η οποία παρατίθεται αυτούσια :

 

«Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκηση ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο 259 του Ν. 3852/2010 ‘‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ (ΦΕΚ 87 Α΄), ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε οι πόροι αυτής να τελούν σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων του Κράτους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησε τους Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων για το τρέχον έτος έως σήμερα με το συνολικό ποσό των 66.400.000,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 338.872,26 ευρώ αφορά στο Δήμο Έδεσσας, ενώ οι Δήμοι της Α΄ και Β΄ Ζώνης, όπως αυτές καταρτίσθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών επιχορηγήθηκαν επιπλέον με το συνολικό ποσό των 7.000.000,00 ευρώ αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης σχολικών μονάδων, εκ των οποίων το ποσό των 50.642,06 ευρώ αφορά στο Δήμο Έδεσσας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το μήνα Νοέμβριο το Υπουργείο Εσωτερικών θα προβεί σε επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας με το συνολικό ποσό των 20.600.000,00 ευρώ, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Επίσης, δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση σε Δήμους ποσού 8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για θέρμανση των σχολικών μονάδων τους.»