Οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν με ψήφισμά τους τις επιδρομές της αστυνομίας και τις συλλήψεις δημοσιογράφων στην Τουρκία τον Δεκέμβριο. Κάλεσαν την τουρκική κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητά της την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, υπενθυμίζοντας ότι “η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο κάθε δημοκρατικού καθεστώτος” και τονίζοντας επίσης την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος με τις μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προενταξιακή χρηματοδότηση

Schulz

Το ΕΚ ζητά να δοθούν “διεξοδικές και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον των συλληφθέντων”, να δοθεί στους συλληφθέντες “πλήρης πρόσβαση στα ενοχοποιητικά στοιχεία και πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης”, καθώς και να εξασφαλιστεί “η κατάλληλη διαχείριση των υποθέσεων ώστε να μπορεί να αποδειχτεί γρήγορα και αναμφίβολα η αλήθεια των κατηγοριών”.

Η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ

Το ψήφισμα εκφράζει την ανησυχία του ΕΚ για την “οπισθοδρόμηση στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ιδίως για την περιοριζόμενη ανοχή της κυβέρνησης απέναντι στη δημόσια διαμαρτυρία και στα επικριτικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης” και καλεί την τουρκική κυβέρνηση “να αντιμετωπίσει την ελευθερία του Τύπου ως ζήτημα προτεραιότητας και να διαμορφώσει το κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον που θα εγγυάται την πολυφωνία, σε συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα”.

Προενταξιακή χρηματοδότηση

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι, όπως συμπέρανε το Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ο Mηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB ΙΙ) για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει “ενίσχυση της συνοχής μεταξύ της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ και της συνολικής προόδου που επιτυγχάνεται κατά την εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής, περιλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών”. Ζητούν συνεπώς να αυξηθεί η προσοχή που αποδίδεται στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας.

Το μη νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με ανάταση χειρός.