Σας καλούμε να έρθετε στις 23 Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Εισήγηση για την 1η γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.
2 Εισήγηση για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 44.333,40 ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για “κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016” – 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικον. Έτους 2017.
3 Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.
4 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 46/14-12-2016
αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.
5 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 193/2016 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας.
6 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, για την με αριθμό κατάθεσης 49/28-12-2016 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.
7 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 51/28-12-2016 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.
8 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, της με αριθμό κατάθεσης 50/28-12-2016 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

9 Αλλαγή πληρεξούσιου δικηγόρου, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας, στις 27-3-2017.