Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’, 07-06-2010),
2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, που εγκρίθηκε με την αριθ. 113/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας,
3. Την ανάγκη επανασυγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Έδεσσας, που θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς:

Α. τους τοπικούς Κοινωνικούς Φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποδείξουν εγγράφως στο Δήμο τον εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.
Β. την κοινότητα των Μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Έδεσσας και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Κοινότητας των Μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Έδεσσας να καταθέσουν στο Δήμο δήλωση υποψηφιότητας έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά:
1. Άδεια Παραμονής,
2. Επίσημο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, εθνικότητα/υπηκοότητα),
3. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας τους στο Δήμο.
Δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω εκλογές έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της Ελληνικής Ιθαγένειας) και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Έδεσσας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Την Κυριακή 5 Μαρτίου θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της κοινότητας των Μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 23813 50783 κα Ουρανία Πασιαλή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ N. ΓΚΙΟΥΡΟΣ