Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας γίνεται γνωστό ότι:

Έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών διαμορφώθηκε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018-2019, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΞΤ2465ΦΥΟ-Μ9Χ.
Οι ενήλικες συμπολίτες μας μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα για ενημέρωσή τους και να αποταθούν στα Εμβολιαστικά Κέντρα των Νοσοκομειακών μονάδων Έδεσσας και Γιαννιτσών ή τους οικογενειακούς τους ιατρούς, για τον έλεγχο της εμβολιαστικής τους κάλυψης για την προστασία της προσωπικής τους και της Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ