ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1 Εισηγητική έκθεση Β τριμήνου έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας  
2 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021  
3 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αλμωπίας  
4 Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
5 Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
6 Έγκριση της με αρ. 27/2021 μελέτης με τίτλο “Κατασκευή και επισκευή πάρκων και πλατειών του Δήμου Αλμωπίας”.  
7 « Επιλογή υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Κωνσταντίας Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο 2021».  
8 Έγκριση πρακτικού III– για το τμήμα 3: <<ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ <<Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ,της ΔΗΚΕΑ,της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)>> (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα για το Τμήμα 3 (Λιπαντικά για τον Δήμο Αλμωπίας)  
9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙΙ – ΓΙΑ ΤA ΤΜΗΜΑTA 1,4,5 & 7: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα  για τα Τμήματα 1,4,5 & 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης για τον Δήμο Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης για το ΚΕ.Κ.Π-Α του Δήμου Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αλμωπίας και Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)    
10 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.12312/13-7-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 66/2021 απόφαση Ο.Ε.)»    

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την  Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση έκθεσης  εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.
2ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων  Β΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.
3ο 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.
4ο Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων  εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας.

 

5ο Διαγραφή  παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
6ο Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
7ο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση /Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία ¨ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ¨» (άρθρο 63 παρ. θ του Ν.3852/2010)» (αριθ. 5/2021 απόφαση Ε.Ε. Δήμου Αλμωπίας)
8ο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση /Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία ¨ΔΑΡΔΑΝΟΣ¨» (άρθρο 63 παρ. θ του Ν.3852/2010)» (αριθ. 4/2021 απόφαση Ε.Ε. Δήμου Αλμωπίας)
9ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » στην με αρ. πρωτ. 68484/16-10-2020 τροποποιητική απόφαση επιχορήγησης του Υπ.Εσωτερικών του χρηματοδοτικού  προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
10ο Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Αλμωπίας «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή σχολικού συγκροτήματος (2ο Γυμνάσιο Αριδαίας, Γενικό Λύκειο Αριδαίας, Επαγγελματικό Λύκειο Αριδαίας, Εσπερινό Λύκειο Αριδαίας) της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας».(αριθ. 10/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Αλμωπίας)
11ο Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας. (αριθ. 11/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Αλμωπίας)
12ο Έγκριση  Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας
13ο Ίδρυση Τμημάτων σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ