Μετά της αρχαιρεσίες του σωματείου μας σας  κοινοποιούμε τη σύνθεση του ΔΣ του σωματείου μας που προέκυψε κατά  την πρώτη συνεδρίαση των νέοεκλεγμένων μελών :

 

 Απόσπασμα πρακτικού 

Πρακτικό  /25-10-21

Συνεδριάσεως του Νεοεκλεγέντος Δ/κου  συμβουλίου του Σωματείου ΕΡΓΑΤΩΝ –ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ με έδρα τα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Σήμερα στις  25/10/2021  και ώρα 17.00 μμ στα γραφεία του ΕΚΠ συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την εκλογή του το νέο  Διοικητικό συμβούλιο της παραπάνω αναφερομένης οργάνωσης    που προήλθε από της Αρχαιρεσίες στις 16 και 17/10/2021  με μοναδικό θέμα:

Συγκρότηση σε σώμα

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση και μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα :

 

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Πρόεδρος Σαλτζίδου – Χαμαλίδου Μάρθα

(τηλ/νο 6932903397 )

2 Αντιπρόεδρος Στυλιανίδου Αναστασία
3 Γεν. Γραμματέας Θεοδοσιάδου Κυριακή
4 Ταμίας Στεργίου Ζαχαρούλα
5 Έφορος Σαββίδου Αναστασία
6 Αν. Γεν. Γραμματέας Κεσίδου Ευθυμία
7 Μέλος- Αναπληρωτής Ταμία Ιωαννίδου Δήμητρα

 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφετε το παρόν πρακτικό ως έχει.

 

Η  πρόεδρος                                      Η   γεν. γραμματέας

Σαλτζίδου – Χαμαλίδου Μάρθα                 Θεοδοσιάδου Κυριακή