Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρόσθετες δράσεις του έργου “CESME”, στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο “CESME+” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROP”E και αφορά σε πρόσθετες δράσεις (οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο) σε συνέχεια του έργου “CESME” (Κυκλική Οικονομία σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις), το οποίο ολοκληρώθηκε το 2020.

Ένα επιπλέον έτος ανταλλαγής εμπειριών ήταν το απαραίτητο χρονικό διάστημα για το εταιρικό σχήμα προκειμένου να διαχειριστεί και να αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της κυκλικής οικονομίας και ταυτόχρονα προσπαθούν να ανακάμψουν από την πανδημία του Covid-19.

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, σημειώθηκαν πολλά αξιόλογα αποτελέσματα:

1 διαπεριφερειακή έκθεση για τον αντίκτυπο του Covid-19 και τους τρόπους ανάκαμψης των ΜμΕ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας

16 νέες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις Περιφέρειες των εταίρων, οι οποίες συνδυάζουν τα θέματα της πανδημίας, των ΜμΕ και της κυκλικής οικονομίας

4 τοπικές ομάδες υποστήριξης, οι οποίες συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου και παρακολούθησαν αρκετές συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου

4 ενδιαφέρουσες εξελίξεις πολιτικής, που προσπαθούν να επηρεάσουν τα εργαλεία πολιτικής των περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο, έχοντας ήδη προσελκύσει ιδέες από το έργο

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εργαλείο πολιτικής που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας και στο πλαίσιο του έργου CESME+ είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027.

Το ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη νέα προγραμματική περίοδο υποβλήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Οι προτάσεις για τροποποίηση του εργαλείου πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027 ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και είναι οι εξής: Κυκλικά-δημιουργικά κουπόνια, χρηματοδότηση εξοπλισμού κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωση ή/και κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, κυκλικές επιχειρηματικές περιοχές, κυκλικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον εξής σύνδεσμο:

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cesme/news/news-article/15803/achievements-symmary-during-cesme/